Specijalističke studije

Pravo upisa ima lice koje je:
•    završilo trogodišnje studije na pravnom fakultetu i ima najmanje 180 ECTS kredita ostvarenih na prethodnim akademskim studijama,
•    govori crnogorski jezik, odnosno jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

U multidisciplinarnim oblastima, pravo upisa ima i lice koje je završilo studije u Crnoj Gori, odnosno studije u inostranstvu, a čija je diploma nostrifikovana. Vrstu studija koja se mora završiti da bi se steklo pravo na upis određene multidisciplinarne oblasti specijalističkih studija, kao i ostale uslove za upis određuje Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta svake školske godine.

Školarina

Školarina za specijalističe studije iznosi 1 200 eura. 
Ako se student opredjeli za plaćanje školarine odjednom, odobrava se popust od 10 %, a ako se opredjeli za plaćanje u ratama, prilikom upisa uplaćuje 20% školarine, a preostali iznos se može plaćati u 10 mjesečnih rata.

NA VRH