Opšte o upisu

Upis studenata u prvu godinu studija vrši se na osnovu javnog konkursa Univerziteta za sve studijske programe.

Konkurs se objavljuje u dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori i na WEB-u Univerziteta.

Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i priložiti sljedeća dokumenta:

  • Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja,
  • Original diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu,
  • Izvod iz matične knjige rođenih i diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu.


Pravo prijave na konkurs za upis imaju kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem.

Upis studenata vrši se na konkurentskoj osnovi, u skladu sa rezultatima postignutim na završetku i tokom srednjeg obrazovanja, nakon sprovedenog postupka rangiranja.

Za upis na određeni studijski program kandidati su dužni da polože i prijemne ispite, koji su kao dodatni uslovi za upis utvrđeni ovim pravilnikom.

Lice koje nema odgovarajuće srednje obrazovanje dužno je da položi diferencijalni ispit, koji je kao dodatni uslov za upis utvrđen ovim pravilnikom.

Strani državljanin ima pravo upisa pod jednakim uslovima kao državljanin Republike.
Strani državljanin ili lice koje je podnijelo zahtjev za nostrifikaciju, odnosno ekvivalenciju inostranog svjedočanstva može se uslovno upisati, u slučaju kada postupak za nostrifikaciju, odnosno ekvivalenciju nije završen prije isteka roka za podnošenje prijave za upis.

U slučaju da zahtjev za nostrifikaciju, odnosno ekvivalenciju inostranog svjedočanstva bude odbijen ili ako inostrano svjedočanstvo na osnovu nostrifikacije, odnosno ekvivalencije na daje pravo na upis na izabrani studijski program Univerziteta, smatraće se da uslovni upis nije ni izvršen.

Student strani državljanin ima status studenta koji plaća školarinu.

NA VRH