Bodovanje

 

U kvalifikacionom postupku vrednuje se opšti uspjeh na maturskom ispitu, odnosno na završetku srednjeg obrazovanja, kao opšti uslov za upis.

 

  • Kao dodatni uslovi za upis vrednuju se: opšti uspjeh na završetku pojedinačnih razreda srednjeg obrazovanja; 
  • uspjeh iz dva predmeta iz trećeg i četvrtog razreda srednjeg obrazovanja, od značaja za savladanje studijskog programa; 
  • uspjeh na prijemnim ispitima 
  • uspjeh na diferencijalnom ispitu (ukoliko je potreban); 
  • diploma "Luča " ili ekvivalentna diploma.

 

Opšti uspjeh na maturskom ispitu, odnosno na završetku srednjeg obrazovanja, boduje se na sljedeći način:

 

  • Odličan (5) 5 bodova;
  • Vrlo dobar (4) 4 boda;
  • Dobar (3) 3 boda;
  • Dovoljan (2) 2 boda.

 

Za lica koja nijesu imala maturski (završni) ispit kao ocjena na maturskom (završnom) ispitu uzima se ocjena opšteg uspjeha završne godine srednje škole.

 

Diploma "Luča"

Diploma "Luča " koja se dodjeljuje saglasno čl. 2 i 5 Uredbe o diplomi “Luča” (Sl. List RCG, br. 21/97) ili njoj ekvivalentna diploma boduje se sa pet (5) bodova.

Diploma "Luča " koja se dodjeljuje saglasno čl. 3 i 5 Uredbe o diplomi “Luča” (Sl. List RCG, br. 21/97) ili njoj ekvivalentna diploma boduje se sa tri (3) boda.

 

Rangiranje

Na osnovu zbira bodova formira se jedinstvena rang Iista za sve učesnike u konkursu, osim za strane državljane.

Za studente strane državljane formira se posebna rang lista.

Upis na studijske programe Univerziteta vrši se na osnovu postignutih rezultata, u skladu sa ovim pravilnikom, koji se objavljuju na rang listi.

Kandidati sa istim brojem bodova ostvaruju pravo na upis pod jednakim uslovima.

NA VRH