PREDMET UGOVORA 

Član 1

Predmet ugovora je REGULISANJE MEĐUSOBNIH PRAVA I OBAVEZA IZMEĐU Fakulteta i Studenta. Ugovorne strane su saglasne da je STUDENT upisan-a na postdiplomske specijalističke studije na Fakultetu, školske 2009/2010. godine. 

PRAVA I OBAVEZE FAKULTETA

Član 2 

Fakultet se obavezuje da studentu obezbijedi sve potrebne uslove za izvođenje nastave, vježbi i konsultacija, prema Nastavnom planu i programu, kao i da mu obezbijedi polaganje ispita u redovnim ispitnim rokovima i sticanje diplome postdiplomskih specijalističkih studija Dizajn vizuelnih komunikacija/Audiovizuelna produkcija, kao i druga prava u skladu sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Univerziteta (Pravila studiranja na postdiplomskim studijama).

Fakultet ima pravo da naplati školarinu od studenata utvrđenu ovim ugovorom, i druga prava u skladu sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Univerziteta.

 

 

 

PRAVA I OBAVEZE STUDENATA

Član 3

Student ima pravo da:

-          pohađa predavanja, seminare i ostale vidove nastave organizovane u skladu sa njegovim statusom; 

-          koristi biblioteku, računarsku salu i ostale usluge koje Fakultet pruža studentima;

-          bira i bude biran u organe Fakulteta;

-          ostvaruje prava u oblasti studentskog standarda;

-          iskaže  mišljenje o kvalitetu nastave i radu akademskog osoblja fakulteta;

-          zahtijeva zaštitu svojih prava pred nadležnim organima;

-          se bavi studentskim organizovanjem;

-          ostvaruje i druga prava u skladu sa zakonom i Statutom Univerziteta.

Član 4

Student ima obavezu da:

-          se posveti studijama i učestvuje u akademskim aktivnostima;

-          poštuje pravila Fakulteta;

-          uredno plaća utvrđenu školarinu;

-          poštuje prava drugih studenata i osoblja Fakulteta;

-          se ponaša na način na koji neće diskreditovati Fakultet;

-          izvršava druge obaveze u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Univerziteta.

 

ŠKOLARINA I NAČIN PLAĆANJA

Član 5

Student se obavezuje da plaća školarinu u iznosu od 2.500,00 eura, za školsku 2009/2010. godinu, utvrđenu u skladu sa odlukama nadležnih organa Univerziteta.

Pored godišnje školarine iz stava 1 ovog člana, student dodatno snosi i troškove prijave i odbrane specijalističkog rada i to: prijava specijalističkog rada 100 €, ocjena i odbrana specijalističkog rada 120 €;

 

Član 6

 Uplata školarine može se izvršiti odjednom ili u anuitetima. Ukoliko se student opredijeli za uplatu u anuitetima prilikom upisa uplaćuje 20% školarine od iznosa utvrđenog u članu 5 ovog ugovora, na žiro-račun Univerziteta, a ostalih 80% uplaćuje u 10 jednakih mjesečnih rata od septembra do juna mjeseca tekuće studijske godine.

 

Član 7

Student je dužan da iznos mjesečne rate uplaćuje u terminu od  prvog do petog u mjesecu, za tekući mjesec.Student ne može polagati kolokvijume i ispite  iz bilo  kojeg predmeta u semestru, niti pristupiti izradi i odbrani specijalističkog rada ukoliko nije uplatio prethodne rate za školarinu, kao i ratu za tekući  mjesec. Takođe ne može upisati naredni semestar ukoliko nije uplatio zaostale rate školarine.

RASKID UGOVORA

Član 8 

Ukoliko Student zaostaje sa uplatom školarine više od 3 mjesečne rate, Fakultet pismenim upozorenjem obavještava studenta da izmiri zaostale obaveze. Ukoliko student, iz bilo kojeg razloga, ne primi pismeno upozorenje iz prethodnog stava, odnosno ukoliko mu se ono lično ne uruči, dostavljanje se smatra izvršenim isticanjem pisanog upozorenja na oglasnoj tabli Fakulteta. Ukoliko student i nakon upozorenja ne uplati zaostalerate, Fakultet može jednostrano raskinuti ovaj Ugovor.  U slučaju raskida ovog Ugovora u bilo kojim slučajevima,Fakultet ima pravo da zadrži iznos do tada uplaćenih sredstava. U svim slučajevima student snosi troškove ispisa sa Fakulteta u visini od 15 eura.

 

MIROVANJE  PRAVA I OBAVEZA STUDENTA 

Član 9 

Prava i obaveze Studenta miruju na lični zahtjev:

 - ako je zbog bolesti bio spriječen da studira jedan semestar ili duže;

- za vrijeme trudnoće studentkinje i do 1 godine starosti djeteta, i

- iz posebnih razloga lične prirode koji se u svakom konkretnom slučaju moraju cijeniti.

 

 

UREĐIVANJE MOBILNOSTI STUDENATA

 

Član 10

Ukoliko Student u toku studija pohađa dio nastave (semestar ili studijsku godinu) na drugoj ustanovi visokog obrazovanja u inostranstvu posredstvom međunarodnih programa razmjene studenata ili na osnovu bilateralnih ugovora, njegova prava i obaveze uređuju se posebnim ugovorom koji zaključuje sa Fakultetom.

 

 

 

Ako Student dolazi posredstvom razmjene, sastavni dio ugovora o studiranju su dokumenta predviđena ECTS pravilima.

OSTALE ODREDBE 

Član 11

Ukoliko rezultati Studenta u napredovanju nijesu u skladu sa pravilima studiranja, Student je dužan da participira u troškovima  Fakulteta, potrebnim za nastavak njegovog školovanja (obnova godine i dr.), u skladu sa odlukama nadležnih organa Univerziteta.

Student je dužan da prihvati izmjene u studijskom programu, režimu studija i predmeta (kursa), donesene u skladu sa  zakonom, Statutom Univerziteta i  drugim opštim aktima Univerziteta.

 

PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA

Član 12

Ugovor prestaje da važi nakon prestanka statusa studenta, u skladu sa zakonom, Statutom Univerziteta i posebnim pravilima, kao i u slučaju kada Student ne prihvati izmjene u studijskom programu saglasno čl. 11 stav 2 ovog ugovora.

 

NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA 

Član 13 

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove po ovom ugovoru prvenstveno rješavaju sporazumno. U slučaju da nastali spor ne riješe sporazumno, ugovara se nadležnost Osnovnog suda u Podgorici.

 

 

 

STUPANJE NA SNAGU 

Član 14  

Ovaj Ugovor stupa na snagu i smatra se  zaključenim kada ga ugovorne strane potpišu.

Član 15

Izmjene ovog ugovora vršiće se zaključivanjem posebnog aneksa.

PRIMJERCI UGOVORA

Član 16 

 

Ovaj Ugovor je sačinjen u 3 (tri) istovjetna primjerka, od kojih jedan primjerak zadržava student, a dva primjerka Fakultet.

NA VRH