PREDMET UGOVORA
Član 1.

Predmet ugovora je  REGULISANJE MEDJUSOBNIH PRAVA I OBAVEZA IZMEDJU Fakulteta i Studenta.

Ugovorne strane su saglasne da je STUDENT  upisan-a  na  doktorske  studije / u trajanju od 3 /tri / godine, studijski program, Menadžment u turizmu  / na  Fakultet   školske   2009/2010 godine.

PRAVA I OBAVEZE FAKULTETA  
Član 2.

Fakultet se obavezuje da studentu obezbijedi potrebne uslove za izvodjenje nastave,  organizovanom naucno istraživackom radu i samostalnu realizaciju naucnih istraživanja, prema nastavnom planu i programu, kao i da mu obezbijedi polaganje ispita u redovnim ispitnim rokovima i sticanje zvanja na doktorskim  studijama,  STEPEN DOKTORA NAUKA ( PhD)   Menadžmenta  u turizmu  , kao i druga prava u skladu sa zakonom,statutom i drugim opštim aktima Fakulteta (Pravilima studiranja na doktorskim  studijama).

Fakultet ima pravo da naplati školarinu utvrdjenu ovim ugovorom od studenata, i druga prava u skladu sa Zakonom,Statutom Fakulteta i drugim opštim aktima fakulteta.

PRAVA I OBAVEZE STUDENATA
Član 3.

Student ima pravo da :

-          pohadja predavanja  i ostale vidove nastave organizovane u skladu sa njihovim statusom;

-          koristi biblioteku, racunarsku salu i ostale usluge koje Fakultet pruža studentima;

-          iskaže  mišljenje o kvalitetu nastave i radu akademskog osoblja fakulteta;

-          zaštiti svoja  prava pred nadležnim organima;

-          i druga prava u skladu sa zakonom i statutom fakulteta.

Član 4.

Student ima obavezu da:

-          se posveti studijama i ucestvuje u akademskim aktivnostima;

-          poštuje pravila Fakulteta;

-          u saradnji sa mentorom prikuplja i nabavlja literaturu i naucnu gradu za doktorsku disertaciju;

-          uredno placa utvrdjenu školarinu;

-          poštuje prava drugih studenata i osoblja fakulteta;

-          ponaša se na nacin na koji nece diskreditovati Fakultet;

-          ispunjava i druge obaveze u skladu sa zakonom,statutom  i  aktima fakulteta.

ŠKOLARINA I NACIN PLACANJA

Član 5.

Student se obavezuje da placa troškove školarine  u iznosu od 3.000,oo €, za jednu školsku  godinu (2009/2010 godinu), Ukupan iznos troškova školarine  za tri godine doktorskih studija  je 9,000,oo €, /za svaku godinu po 3.000,oo €/.

Eventualna promjena visine i troškova školarine ureduje se aneksom ugovora.

Član 6.

Student se obavezuje da prilikom upisa uplati 20% od iznosa iz prethodnog clana na žiro-racun Fakulteta ,a ostalih  80%  uplacuje uplacuje u 10 jednakih mjesecnih rata od novembra  do avgusta   mjeseca studijske 2009/2010 godine.

Student može uplatiti ukupni iznos godišnje školarine prilikom upisa u cjelosti..

Student  može  izvršiti uplatu ukupnog  iznosa godišnje  školarine, dobijanjem  kredita od poslovne banke, kojim se sredstva za školarinu za jednu školsku godinu  u cjelosti uplacuju  na žiro-racun Fakulteta od strane banke.

Član 7.

Student je dužan da iznos mjesecne rate uplacuje u terminu od  01-05 u mjesecu za tekuci mjesec. Student ne može polagati ispite iz  bilo kog predmeta u semestru, niti pristupiti izradi bilo kog oblika rada na doktorskim studijama, kao i izradi i odbrani doktorske disertacije , ukoliko nije uplatio prethodne rate, kao i ratu za tekuci  mjesec .Takodje ne može upisati naredni semestar ukoliko nije uplatio zaostale  rate .

Student ne  može dobiti  nijedan dokument sa Fakulteta, ukoliko nisu prethodno izmirene sve finansijske obaveze prema Fakultetu.

RASKID UGOVORA

Član 8.

Ukoliko Student  zaostaje  sa  uplatom više od  3 / tri /   mjesecne rate, Fakultet  pismenim  upozorenjem obavještava studenta da izmiri zaostale obaveze. Ukoliko student, iz bilo kojeg razloga, ne primi pismeno upozorenje iz prethodnog stava, odnosno ukoliko mu se ono  licno ne može uruciti, dostavljanje se smatra izvršenim, istekom  roka od 8 dana od dana isticanja pisanog upozorenja na oglasnoj tabli Fakulteta.

Ukoliko   student  i nakon  upozorenja  ne uplati zaostale  rate, Fakultet  može  jednostrano raskinuti ovaj ugovor.

U slucaju raskida ovog ugovora u bilo kojim slucajevima, Fakultet ima pravo da zadrži  iznos do tada uplacenih sredstava.

U svim slucajevima student snosi troškove ispisa sa Fakulteta u visini od  15 EUR.

MIROVANJE I PRAVA I OBAVEZE STUDENATA

Član 9.

Prava i obaveze Studenata miruju na licni zahtjev:

-          ako je u toku studija upucen na odsluženje vojnog roka;

-          ako je zbog bolesti bio sprijecen da studira jedan semestar ili duže;

-          za vrijeme trudnoce studentkinje  i  do 1 godine starosti djeteta;

-          iz posebnih razloga licne prirode koji se u svakom konkretnom slucaju moraju cijeniti.

UREDJIVANJE MOBILNOSTI  STUDENATA

Član 10.

Ukoliko Student u toku studija  dio nastave (semestra ili studijsku godinu) doktorskih  studija pohadja na drugoj ustanovi visokog obrazovanja u zemlji ili inostranstvu, posredstvom medjunarodnih  programa razmjene studenata ili  na  osnovu  bilateralnih  ugovora, njegova prava i obaveze se uredjuju  posebnim ugovorom koji zakljucuje  sa Fakultetom.

Ako Student dolazi  posredstvom razmjene, sastavni dio ugovora o studiranju su dokumenta predvidjena  ECTS pravilima.

OSTALE ODREDBE
Član 11.

Ukoliko rezultati  Studenta  u napredovanju  nijesu u skladu sa  pravilima studiranja doktorskih studija, Student je dužan  da participira  u  troškovima  Fakultetu , potrebnim za nastavak  njegovog školovanja (obnova godine i dr), u skladu sa  odlukama nadležnih organa  Univerziteta, odnosno Fakulteta.

Student je dužan da prihvati  izmjene  u Studijskom programu, režimu studija i predmeta (kursa), donesene u skladu sa  Zakonom, Statutom Fakulteta  i  pravilima studiranja na doktorskim  studijama.

PRESTANAK VAŽENJA  UGOVORA

Član  12.

Ugovor prestaje da važi  nakon prestanka statusa studenta , u skladu sa zakonom,Statutom Fakulteta i posebnim pravilima, kao i u slucaju kada  Student ne prihvati  izmjene  u Studijskom programu saglasno cl. 11. stav 2. ovog ugovora.

NADLEŽNOST U SLUCAJU SPORA

Član 13.

Ugovorne strane su saglasne  da eventualne sporove po ovom ugovoru prvenstveno rješavaju sporazumno.

U slucaju da nastali  spor  ne riješe  sporazumno, ugovara se  nadležnost Osnovnog suda u Baru .

STUPANJE NA SNAGU
Član 14.

Ovaj Ugovor stupa na snagu  i  smatra se  zakljucenim  kada  ga ugovorne strane potpišu

Član 15.

Izmjene ovog ugovora vršice se zakljucivanjem  posebnog aneksa.

PRIMJERCI UGOVORA

Član  16.

Ovaj Ugovor je sacinjen u 4 (cetiri) istovjetna primjerka ,od kojih jedan primjerak zadržava student,a tri  primjerka  Fakultet.

NA VRH