O fakultetu

Mi smo jedna od šest organizacionih jedinica prvog privatnog univerziteta u Crnoj Gori – Univerziteta ,,Mediteran“, koja kao akreditovana i licencirana institucija, omogućava sticanje akademskih diploma iz više oblasti – između ostalog, i prava. Univerzitet je jasno i osmišljeno opredijeljen da sistematski i organizovano unapređuje kvalitet studija kako bi bio savremen, fleksibilan, uporediv, konkurentan i efikasan. U tom smislu, a u skladu sa Bolonjskim procesom, kontinuirano se radi na podizanju nivoa kvaliteta svih univerzitetskih aktivnosti: nastave, studijskih programa, sistema ocjenjivanja baziranog na uvođenju Evropskog sistema za akumulaciju i prenos kredita – ECTS, udžbenika i literature, opremljenosti učioničnog i drugog prostora, informacionog sistema, naučoistraživačke djelatnosti, izdavačke djelatnosti, selekcije nastavnog kadra i administrativnog osoblja, bibliotečke djelatnosti, permanentnog obrazovanja i drugih standarda.

Pravni fakultet Univerziteta ,,Mediteran“ osnovan je 2007. godine. Studijske godine 2007/08 na Fakultet je upisano 120 studenata koji su se opredijelili za jedan od dva ponuđena studijska programa (privrednopravni i pravosudni studijski program).

U toku studijske 2008/09 godine osim osnovnih studijskih programa Fakultet dobija licencu i akreditaciju za dva poslijediplomska programa (privrednopravni i pravosudni krivičnopravni poslediplomski studijski program) i upisuje 45 poslijediplomaca. 
Iste godine organizuje se Seminar za polaganje pravosudnog ispita, za koji interesovanje pokazuje veliki broj diplomiranih pravnika (više od 150 polaznika Seminara, u pet ciklusa)
Pravni fakultet je reakreditovan 2009. godine čime je potvrđen kvalitet studijskih programa i usklađenost rada i organizacije Fakulteta sa zahtjevima propisa o radu visokoškolskih akademskih institucija.
U toku studijske 2009/10 godine Fakultet dobija licencu i akreditaciju za pravno-politički poslijediplomski studijski program.

Misija i cilj

Prilikom osnivanja Fakulteta odlučeno je da se sva pažnja i aktivnosti usmjere u pravcu obučavanja studenata za odgovoran i profesionalan rad u struci. Cilj je da svršeni studenti budu profesionalci u svom poslu, ljudi sa visokim moralnim vrijednostima i odgovornošću prilikom obavljanja pravničke profesije. Motiv za rad Fakultet vidi u tome što će njegovi studenti sjutra biti ugledni, stručni i kvalitetni mladi pravnici, koji će u znatnoj mjeri doprinijeti sveukupnom razvoju društva.
Pravni fakultet Univerziteta ,,Mediteran“ nije fakultet gdje će svi koji ga upišu dobiti diplomu. To je fakultet gdje se mora odgovorno i vrijedno raditi da bi se stekla diploma. Cilj postojanja i rada Fakulteta jeste kvalitet!

NA VRH