PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ugovora je REGULISANJE MEDJUSOBNIH PRAVA I OBAVEZA IZMEDJU Fakulteta i Studenta. Ugovorne strane su saglasne da je STUDENT , kao strani državljanin upisan-a, u prvu godinu osnovnih akademskih studija na Fakultetu, školske 2009/2010. godine.

PRAVA I OBAVEZE FAKULTETA

Član 2.

Fakultet se obavezuje da studentu obezbijedi uslove za izvodjenje nastave, vježbi i konsultacija prema Nastavnom planu i programu, kao i da mu obezbijedi polaganje ispita u redovnim ispitnim rokovima i sticanje diplome osnovnih akademskih studija, Bachelor, kao i druga prava u skladu sa zakonom, statutom i drugim opštim aktima Fakulteta (Pravila studiranja na osnovnim studijama, Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na prvu godinu studija …). Fakultet ima pravo da naplati školarinu od studenata utvrdjenu ovim ugovorom, i druga prava u skladu sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Univerziteta.

PRAVA I OBAVEZE STUDENATA

Član 3.

Student ima pravo da :

- pohadja predavanja, seminare i ostale vidove nastave organizovane u skladu sa njegovim statusom;

- koristi biblioteku, računarsku salu i ostale usluge koje Fakultet pruža studentima;

- bira i bude biran u organe Fakulteta;

- ostvaruje prava u oblasti studentskog standarda;

- iskaže mišljenje o kvalitetu nastave i radu akademskog osoblja fakulteta;

- zahtijeva zaštitu svojih prava pred nadležnim organima;

- se bavi studentskim organizovanjem;

- ostvaruje i druga prava u skladu sa zakonom i statutom Univerziteta.

Član 4.

Student ima obavezu da:

- se posveti studijama i učestvuje u akademskim aktivnostima;

- poštuje pravila Fakulteta;

- uredno plaća utvrdjenu školarinu;

- poštuje prava drugih studenata i osoblja Fakulteta;

- se ponaša na način na koji neće diskreditovati Fakultet;

- izvršava druge obaveze u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima Fakulteta.

ŠKOLARINA I NAČIN PLAĆANJA

Član 5.

Student se obavezuje da plaća školarinu u iznosu od 1.500, 00 eura, za školsku 2009/2010. godinu,

kao i školarinu za naredne studijske godine, utvrdjenu u skladu sa odlukama nadležnih organa Univerziteta. Eventualna promjena visine školarine u narednim godinama studiranja uređuje se aneksom ugovora.

Član 6.

Student se obavezuje da prilikom upisa uplati 20% školarine od iznosa utvrđenog u članu 5 ovog ugovora, na žiro-račun Univerziteta, a ostalih 80% uplaćuje u 10 jednakih mjesečnih rata od septembra do juna mjeseca tekuće studijske godine.

Student može uplatiti ukupni iznos godišnje školarine prilikom upisa u cjelosti i tim povodom ostvariti određene pogodnosti u skladu sa odlukom nadležnih organa.

Student može izvršiti uplatu ukupnog iznosa godišnje školarine, dobijanjem kredita od poslovne banke, kojim se sredstva za školarinu za jednu školsku godinu u cjelosti uplaćuju na žiro-račun Fakulteta od strane banke, a student se tada oslobadja obaveza predviđenih čl. 6.stav 1. i čl. 7. za školsku godinu za koju je uplata izvršena.

Član 7.

Student je dužan da iznos mjesečne rate uplaćuje u terminu od 01-05. datuma u mjesecu, za tekući mjesec. Student ne može polagati kolokvijume i ispite iz bilo kojeg predmeta u semestru, ukoliko nije uplatio prethodne rate za školarinu, kao i ratu za tekući mjesec.Takodje ne može upisati naredni semestar ukoliko nije uplatio zaostale rate školarine.

Student ne može obnoviti godinu, niti upisati narednu, ukoliko nije izmirio obaveze iz prethodnog stava.

RASKID UGOVORA

Član 8.

Ukoliko Student zaostaje sa uplatom školarine više od 3 mjesečne rate, Fakultet pismenim upozorenjem obavještava studenta da izmiri zaostale obaveze. Ukoliko student, iz bilo kojeg razloga, ne primi pismeno upozorenje iz prethodnog stava, odnosno ukoliko mu se ono lično ne uruči, dostavljanje se smatra izvršenim isticanjem pisanog upozorenja na oglasnoj tabli Fakulteta

Ukoliko student i nakon upozorenja ne uplati zaostale rate, Fakultet može jednostrano raskinuti ovaj ugovor.

U slučaju raskida ovog ugovora u bilo kojim slučajevima , Fakultet ima pravo da zadrži iznos do tada uplaćenih sredstava.

U svim slučajevima student snosi troškove ispisa sa Fakulteta u visini od 15 eura.

MIROVANJE PRAVA I OBAVEZE STUDENTA

Član 9.

Prava i obaveze Studenta miruju na lični zahtjev:

-ako je zbog bolesti bio spriječen da studira jedan semestar ili duže;

-ako se upiše na isti studijski program univerziteta u inostranstvu, po postupku koji je predviđen ECTS pravilima o upisu na drugi univerzitet;

-za vrijeme trudnoće studentkinje i do 1 godine starosti djeteta i

-iz posebnih razloga lične prirode koji se u svakom konkretnom slučaju moraju cijeniti.

UREDJIVANJE MOBILNOSTI STUDENATA

Član 10.

Ukoliko Student u toku studija pohadja dio nastave (semestar ili studijska godina) na drugoj ustanovi visokog obrazovanja u inostranstvu posredstvom medjunarodnih programa razmjene studenata ili na osnovu bilateralnih ugovora, njegova prava i obaveze uredjuju se posebnim ugovorom koji zaključuje sa Fakultetom.

Ako Student dolazi posredstvom razmjene,sastavni dio ugovora o studiranju su dokumenta predvidjena ECTS pravilima.

Kod prepisa studenata sastavni dio ugovora o studiranju je odluka o priznavanju ispita, pripremljena u skladu sa pravilima studiranja.

OSTALE ODREDBE

Član 11.

Ukoliko rezultati Studenta u napredovanju nijesu u skladu sa pravilima studiranja, Student je dužan da participira u troškovima Fakultetu , potrebnim za nastavak njegovog školovanja (obnova godine i dr), u skladu sa odlukama nadležnih organa Fakulteta.

Student je dužan da prihvati izmjene u Studijskom programu, režimu studija i predmeta (kursa), donesene u skladu sa Zakonom, Statutom Univerziteta i drugim opštim aktima Univerziteta.

PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA

Član 12.

Ugovor prestaje da važi nakon prestanka statusa studenta , u skladu sa zakonom, Statutom Univerziteta i posebnim pravilima, kao i u slučaju kada Student ne prihvati izmjene u Studijskom programu saglasno čl. 11. stav 2. ovog ugovora. 

NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA

Član 13.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove po ovom ugovoru prvenstveno rješavaju sporazumno.

U slučaju da nastali spor ne riješe sporazumno, ugovara se nadležnost Osnovnog suda u Baru.

STUPANJE NA SNAGU

Član 14.

Ovaj Ugovor stupa na snagu i smatra se zaključenim kada ga ugovorne strane potpišu.

Član 15.

Izmjene ovog ugovora vršiće se zaključivanjem posebnog aneksa.

PRIMJERCI UGOVORA

Član 16.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 ( četiri ) istovjetna primjerka, od kojih jedan primjerak zadržava student,a tri primjerka Fakultet.

NA VRH