Upisni rokovi

   Upis studenata u prvu godinu studija vrši se na osnovu javnog konkursa Univerziteta za sve studijske programe.
   Konkurs se objavljuje u dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori i na sajtu Univerziteta. 
   Konkurs se raspisuje za svaki upisni rok. Prvi upisni rok organizuje se u drugoj polovini mjeseca juna tekuće godine. 
   U slučajevima kada je u prvom upisnom roku broj kvalifikovanih kandidata za upis manji od utvrđenog broja za upis organizuje se drugi, odnosno treći upisni rok.

 

   Drugi upisni rok organizuje se u prvoj polovini mjeseca jula tekuće godine.


   Treći upisni rok organizuje se u drugoj polovini mjeseca avgusta tekuće godine.


   Senat Univerziteta može u odluci o raspisivanju konkursa predvidjeti da se utvrđeni ukupni broj studenata upiše u dva upisna roka sa procentualnim odnosom koji odlukom odredi.

NA VRH